QUY ĐỊNH MỚI TRONG NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN THỦY SẢN

(Thủy sản Việt Nam) – Tháng 3/2020, Bộ NN&PTNT ra Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn thủy sản. Tuy nhiên, Quy chuẩn này chưa rõ về chỉ tiêu một số chất vô cơ. Mới đây, Bộ đã có Thông tư mới để sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, Bộ NN&PTNT vừa ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 9/3/2020 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Trong đó, bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT như sau: Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu: Salmonella, Asen tổng số (As), Cadimi (Cd), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg) trong thức ăn truyền thống, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản có nguồn gốc từ thực vật quy định tại mục III Phụ lục I của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 1/7/2021. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020.PV

Tham gia bình luận: