Chính sách Đại lý 2020

Công ty TNHH Sản xuất Giống thủy sản Thiên Phú VN xin kính gửi Chương trình và Chính sách dành cho Đại lý tại các khu vực như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

——o0o——

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

V/v: Chính sách cho Đại Lý

Số: ……/HĐKT-TTDV

– Căn cứ vào luật dân sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2005.

– Căn cứ theo Nghị định số 17/HĐKT ngày 16/01/1990 của HĐBT quy định chi tiết về pháp lệnh hợp đồng kinh tế.

– Căn cứ vào năng lực và nhu cầu thực tế giữa hai bên.

     Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 2020, tại Công Ty TNHH Sản xuất Giống thủy sản Thiên Phú VN

BÊN A (BÊN BÁN): CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN THIÊN PHÚ VN

     Đại Diện: Nguyễn Văn Phát.                         Chức Vụ: Giám Đốc

     Địa Chỉ: Mỹ Tường – Nhơn Hải – Ninh Hải – Ninh Thuận

     Điện Thoại: 0913.184.003 – 0918.890.199  Fax: 02593.879.839

     Email: tomgiongthienphuvn@gmail.com      Website: tomgiongthienphu.vn

     Số Tài Khoản: 0811000003939, NH Vietcombank – tỉnh Ninh Thuận.

                               4900201006476, NH Agribank – tỉnh Ninh Thuận.

                               112002621222, NH Vietinbank – tỉnh Ninh Thuận.

     BÊN B (BÊN MUA):  ĐẠI LÝ

     Đại Diện:……………………………………………… Chức Vụ:………………………………

     Địa Chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

     Điện Thoại: …………………………………………. Fax: …………………………………….

     Email: ………………………………………………………………………………………………..

Sau khi bàn bạc hai bên thống nhất ký kết Hợp Đồng với các điều khoản sau:

     ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG GỒM:

     1. Bên A bán tôm giống cho bên B gồm 2 loại: tôm thẻ giống và tôm sú giống.

     2. Bảng báo giá

STTSản PhẩmGiáĐơn VịCho Dư
01106đCon30%
02Thẻ106đCon30%

(Cho dư mẫu từ 30% – 100% tùy theo chính sách khuyến mãi của công ty)

     3. Đại lý bán Tôm giống của công ty được hưởng hoa hồng như sau:

     – Doanh số bán dưới 1.000.000con/tháng thì được hưởng hoa hồng 20đ/con. 

     – Doanh số bán từ 1.000.000con/tháng đến 2.000.000con/tháng trở lên thì được hưởng hoa hồng 25đ/con. 

    – Doanh số bán trên 2.000.000con/tháng thì được hưởng hoa hồng 30đ/con.

     ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM & HÌNH THỨC GIAO NHẬN

     Bên A: Công Ty TNHH Sản Xuất Giống Thủy Sản Thiên Phú VN

– Có trách nhiệm đảm bảo tôm giống đạt các tiêu chuẩn như sau: đồng đều, khỏe mạnh, sạch bệnh, đúng kích thước (PL12).

– Công Ty TNHH Sản Xuất Giống Thủy Sản Thiên Phú VN sẽ hỗ trợ chi phí vận chuyển đến nơi mà ô tô có thể đi được.

     Bên B:

Có trách nhiệm thanh toán tiền tôm giống và thực hiện những quy định của bên A như sau:

  1. Nếu bên B đặt bảng hiệu của bên A thì chỉ được phép bán tôm giống do bên A sản xuất (không được bán tôm giống của công ty khác).
  2. Bán theo giá bán lẻ mà bên A quy định là thẻ 106đ/con và sú 106đ/con hoặc cao hơn (không được bán thấp hơn giá quy định).
  3. Bên B nhận tôm giống tại công ty của bên A (có thể cử người đến công ty của bên A kiểm tra hoặc đếm tại chỗ).

     ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  1. Bên B phải thanh toán tiền hàng cho bên A từ 3-5 ngày (trước khi bên B nhận được hàng) và thanh toán dứt điểm theo từng đơn đặt hàng.
  2. Từ 3-5 ngày trước khi đóng tôm, nếu bên B chưa thanh toán lô hàng đã đặt thì bên A sẽ hủy đơn hàng.
  3. Trường hợp bên B đóng tôm trực tiếp tại công ty thì phải thanh toán tại văn phòng bên A (sau khi  đã kiểm đếm hàng đầy đủ).

    ĐIỀU 4: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG & CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Hợp đồng này được thanh lý sau khi hai bên đã giao nhận và kiểm tra hàng hóa đầy đủ, đúng chủng loại như trên và bên mua phải thanh toán đầy đủ tiền cho bên bán.

2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng nếu có sự cố phát sinh hai bên cùng bàn bạc, giải quyết để đi đến thống nhất chung.

3. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng, trong trường hợp có xảy ra tranh chấp thì sẽ đưa ra tòa án kinh tế của bên A để giải quyết.

4. Hợp đồng được thành lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

                                                                      Ninh Thuận, ngày …… tháng …… năm 2020

Chính sách Đại lý Tháng 6/2020

Tham gia bình luận: